EmërtimiVlerësimi I CilësisëPaketa/StandarteLinkhf:tax:dlp_document_vleresimi-i-cileshf:tax:dlp_document_paketa-standarte
Udhëzimin nr. 15, datë 12.07.2013, “Për procedurat e posaçme për shqyrtimin e kërkesave për licencëliste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Ligji Nr.10 221, dt.04.02.2010 Për Mbrojtjen nga Diskriminimiliste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Standardet SHQKliste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Udhezimi nr. 30, Rregullorja TIPliste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Kodi i etikes se mesuesit 2013liste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Udhezimi nr 26, date 02.08.2013, Keshilli i mesuesveliste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Udhezimi nr 4, kualifikimi i mesuesveliste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
UDHËZIMI NR. 42, DATË 15.10.2014liste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Vendimi Nr. 682, datë 29.7.2015liste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Udhezim nr. 28 per tranferimin nga gjimnazi ne arsimin profesional dhe anasjelltasliste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Urdhri nr. 36, per femijet e ngujuarliste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Udhëzimin nr. 38, datë 13.08.2013 Perkujdeja shoqeroreliste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Udhezimi 16, zhvillimi profesionalliste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Udhëzimi nr 21, datë 08.08.2014liste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Udhëzimin nr. 25, datë 02.08.2013liste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Udhëzimin nr. 17, datë 5.7.2022, për vlerësimin e nxënësveliste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Udhëzimin i përbashkët nr. 18, datë 01.07.2020 “për procedurat e përdorimit të fondeve të buxhetitliste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Udhëzimi nr. 14, datë 10.07.2023, për “Numrin e nxënësve për klasë dhe ngarkesën mësimoreliste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Udhezimi 12 Mësues për Shqipërinë i ripareliste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Vkm nr 319 standardet e projektimit arkitektonikliste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
VKM 319, karakteristikat tipologjike te shkollave AF, AMU, SHMBliste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
VKM 319 standardet urbane per ndertimin e shkollaveliste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
VKM 319 karakteristikat tipologjike te shkollave te mesmeliste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Urdhrin nr. 313, datë 20.10.2020, “Për organizimin dhe funksionimin e shërbimit psiko-social ndhe procedurat e emërimit, pezullimit dhe larliste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Udhëzimin nr. 14, datë 12.05.2015, “Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave për pranimin në shkollat e arsimit të orientuar.i rishikuarliste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Urdhër Nr. 100, datë 25.2.2022, praktikat profesionale Shemsi Muça 11 dhjetor 2023liste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Udhëzimin nr. 22, datë 13.11.2023 per emerimin e drejtorit dhe nendrejtoritliste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Udhezimi nr. 26, datë 25.11.2019, “Për mësuesin ndihmës për nxënësit me aftësi të kufizuara në institucionet publike të arsimit parauniversliste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Udhezimi 34, mosperdorimi i telefonitcelularliste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Udhezimi 25, bordi i shkollesliste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Udhezimi 17 ndjekja e arsimit bazeliste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Udhëzimin nr. 13, datë 30.6.2023, “Për përcaktimin e kritereve dhe të procedurave të njëvlershmërisë së dëftesaveliste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
VKM 600, Oficeri i siguriseliste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Udhëzimi nr. 21, datë 18.8.2016 “Për organizimin dhe funksionimin e gjimnazit me kohë të pjesshme”, i ndryshuar me udhëzimin nr. 23, datë 2liste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Hapjen dhe mbylljen e institucioneve arsimore parauniversitare private, Ligji Nr. 69, 2012liste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Rregullorja 31 kapt XVI-XXVliste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Rregullorja 31 kapt XIII-XIV-XVliste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Kreu X-XII te Rregullores se IAP-veliste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Kreu I-IX, rregullore 31liste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Kreu X-XIV, të Ligjit Nr. 692012 “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”liste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Kreu IX, të Ligjit Nr. 692012 “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”liste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Kreu V-VIII, të Ligjit Nr. 692012 “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”liste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Kreu I-IV, të Ligjit Nr. 69.2012 “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”liste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Manuali i riskut i institucioneve arsimore parauniversitareudhezuesit-manualet-e-vleresimit-inspektimit
Udhëzimi nr. 34, datë 16.11.2018, “Për ndalimin e telefonit celular në institucionet arsimore parauniversitare”liste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Udhëzimi nr. 44, datë 21.08.2013 “Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave të njëvlershmërisë së dëftesave dhe diplomave të nxënësve të arsimit parauniversitar të ardhur nga jashtë vendit”, i ndryshuarliste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Udhëzimi nr. 2, datë 28.01.2020, “Për procedurat e emërimit, pezullimit dhe shkarkimit të drejtorit të institucionit publik të arsimit parauniversitar”, i ndryshuar me udhëzimin nr. 7, datë 19.3.2020liste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Udhëzimi nr. 25, datë 25.07.2018, “Për ngritjen dhe funksionimin e bordit të institucionit arsimor”liste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Udhëzimi nr. 30, datë 12.09.2018, “Për numrin e nxënësve për klasë dhe normat e punës mësimore në institucionet e arsimit parauniversitar”liste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Udhëzimi nr. 13, datë 22.05.2019, “Për procedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe për administrimin e portalit ‘Mësues për Shqipërinë’”liste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Udhëzimi nr. 17, datë 09.05.2018, “Për procedurat e ndjekjes së arsimit të detyruar nga nxënësit që nuk kanë ndjekur të paktën dy klasa të arsimit bazë dhe për arsimimin me kohë të pjesshme në arsimin bazë”liste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Udhëzim nr. 26, datë 25.11.2019, “Për mësuesin ndihmës për nxënësit me aftësi të kufizuara në institucionet publike të arsimit parauniversitar”liste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Udhëzimi nr. 12, datë 27.04.2015, i ndryshuarliste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Udhëzimi nr. 25, datë 02.08.2013, “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisë së nxënësve”, i ndryshuarliste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Vendim nr. 600, datë 9.10.2018 “Për miratimin e shërbimit të sigurisë publike në 150 institucione të arsimit parauniversitar dhe të kritereve për oficerët e sigurisë”liste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Udhëzimi nr. 8, datë 26.03.2020, “Për kriteret dhe procedurat e kualifikimit të mësuesve”liste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Rregullore për funksionimin e IAPliste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Ligji nr. 69, datë 21.06.2012, i ndryshuarliste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
SHQK Në Nivel Shkolleplatformat-per-vleresimin-e-iap-vepaketa-e-platformave-per-vleresimin-e-cilesise-se-sherbimit-arsimor-te-ofruar-nga-iap
SHQK Në Nivel ZVAPplatformat-per-vleresimin-e-iap-vepaketa-e-platformave-per-vleresimin-e-cilesise-se-sherbimit-arsimor-te-ofruar-nga-iap
Dokumentacioni Shkollorplatformat-per-vleresimin-e-iap-vepaketa-e-platformave-per-vleresimin-e-cilesise-se-sherbimit-arsimor-te-ofruar-nga-iap
Mësuesi Ndihmës Në Nivel Shkolleplatformat-per-vleresimin-e-iap-vepaketa-e-platformave-per-vleresimin-e-cilesise-se-sherbimit-arsimor-te-ofruar-nga-iap
Mësuesi Ndihmës Në Nivel ZVAPplatformat-per-vleresimin-e-iap-vepaketa-e-platformave-per-vleresimin-e-cilesise-se-sherbimit-arsimor-te-ofruar-nga-iap
Mjediset Fizike Mësimoreplatformat-per-vleresimin-e-iap-vepaketa-e-platformave-per-vleresimin-e-cilesise-se-sherbimit-arsimor-te-ofruar-nga-iap
Veprimtaritë Plotësueseplatformat-per-vleresimin-e-iap-vepaketa-e-platformave-per-vleresimin-e-cilesise-se-sherbimit-arsimor-te-ofruar-nga-iap
Provimet Kombëtareplatformat-per-vleresimin-e-iap-vepaketa-e-platformave-per-vleresimin-e-cilesise-se-sherbimit-arsimor-te-ofruar-nga-iap
Karta E Performancësplatformat-per-vleresimin-e-iap-vepaketa-e-platformave-per-vleresimin-e-cilesise-se-sherbimit-arsimor-te-ofruar-nga-iap
Vlerësimi Periodik I Nxënësitplatformat-per-vleresimin-e-iap-vepaketa-e-platformave-per-vleresimin-e-cilesise-se-sherbimit-arsimor-te-ofruar-nga-iap
Detyrat E Shtëpisëplatformat-per-vleresimin-e-iap-vepaketa-e-platformave-per-vleresimin-e-cilesise-se-sherbimit-arsimor-te-ofruar-nga-iap
Mospërdorimi I Celularitplatformat-per-vleresimin-e-iap-vepaketa-e-platformave-per-vleresimin-e-cilesise-se-sherbimit-arsimor-te-ofruar-nga-iap
Ngritja Dhe Funksionimi I Komisioneveplatformat-per-vleresimin-e-iap-vepaketa-e-platformave-per-vleresimin-e-cilesise-se-sherbimit-arsimor-te-ofruar-nga-iap
Psikologu Dhe Oficeri I Sigurisëplatformat-per-vleresimin-e-iap-vepaketa-e-platformave-per-vleresimin-e-cilesise-se-sherbimit-arsimor-te-ofruar-nga-iap
Vlerësimi I Arritjeveplatformat-per-vleresimin-e-iap-vepaketa-e-platformave-per-vleresimin-e-cilesise-se-sherbimit-arsimor-te-ofruar-nga-iap
Vlerësimi I Plotë I Shkollësplatformat-per-vleresimin-e-iap-vepaketa-e-platformave-per-vleresimin-e-cilesise-se-sherbimit-arsimor-te-ofruar-nga-iap
Nisma “3 Lëndë Në 6 orë”platformat-per-vleresimin-e-iap-vepaketa-e-platformave-per-vleresimin-e-cilesise-se-sherbimit-arsimor-te-ofruar-nga-iap
Rregjistrimet, Ndarja E Klasave Dhe Ngarkesa Mësimoreplatformat-per-vleresimin-e-iap-vepaketa-e-platformave-per-vleresimin-e-cilesise-se-sherbimit-arsimor-te-ofruar-nga-iap
Rregullorja E Brendshme E Shkollësplatformat-per-vleresimin-e-iap-vepaketa-e-platformave-per-vleresimin-e-cilesise-se-sherbimit-arsimor-te-ofruar-nga-iap
Plani Lëndor Vjetorplatformat-per-vleresimin-e-iap-vepaketa-e-platformave-per-vleresimin-e-cilesise-se-sherbimit-arsimor-te-ofruar-nga-iap
Plani Afatmesëm Dhe Plani Vjetorplatformat-per-vleresimin-e-iap-vepaketa-e-platformave-per-vleresimin-e-cilesise-se-sherbimit-arsimor-te-ofruar-nga-iap
Përzgjedhja Dhe Shitja E Teksteveplatformat-per-vleresimin-e-iap-vepaketa-e-platformave-per-vleresimin-e-cilesise-se-sherbimit-arsimor-te-ofruar-nga-iap
Metodologjia E Vlerësimit Të Jashtëm Të Shkollësvleresimi-i-cilesise-se-shkollespaketa-per-vlersimin-e-cilesise-se-shkolles
Metodologjia E Vlerësimit Të Brendshëm Të Shkollësvleresimi-i-cilesise-se-shkollespaketa-per-vlersimin-e-cilesise-se-shkolles
Udhëzuesi I Vlerësimit Të Jashtëm Dhe Të Brendshëm Të Shkollësvleresimi-i-cilesise-se-shkollespaketa-per-vlersimin-e-cilesise-se-shkolles
Korniza E Vlerësimit Të Cilësisë Së Shkollësvleresimi-i-cilesise-se-shkollespaketa-per-vlersimin-e-cilesise-se-shkolles
Standardet Profesionale Të Vlerësuesit Të Institucioneve Arsimore Parauniversitareudhezuesit-manualet-e-vleresimit-inspektimitstandardet-profesionale-te-vleresuesit-te-institucioneve-arsimore-parauniversitare