EmërtimiVlerësimi I CilësisëPaketa/StandarteLinkhf:tax:dlp_document_vleresimi-i-cileshf:tax:dlp_document_paketa-standarte
Udhëzuesi I Vlerësimit Të Jashtëm Dhe Të Brendshëm Të Shkollësvleresimi-i-cilesise-se-shkollespaketa-per-vlersimin-e-cilesise-se-shkolles
Korniza E Vlerësimit Të Cilësisë Së Shkollësvleresimi-i-cilesise-se-shkollespaketa-per-vlersimin-e-cilesise-se-shkolles
Standardet Profesionale Të Vlerësuesit Të Institucioneve Arsimore Parauniversitareudhezuesit-manualet-e-vleresimit-inspektimitstandardet-profesionale-te-vleresuesit-te-institucioneve-arsimore-parauniversitare
Ngritja Dhe Funksionimi I Komisioneveplatformat-per-vleresimin-e-iap-vepaketa-e-platformave-per-vleresimin-e-cilesise-se-sherbimit-arsimor-te-ofruar-nga-iap
Psikologu Dhe Oficeri I Sigurisëplatformat-per-vleresimin-e-iap-vepaketa-e-platformave-per-vleresimin-e-cilesise-se-sherbimit-arsimor-te-ofruar-nga-iap
Vlerësimi I Arritjeveplatformat-per-vleresimin-e-iap-vepaketa-e-platformave-per-vleresimin-e-cilesise-se-sherbimit-arsimor-te-ofruar-nga-iap
Vlerësimi I Plotë I Shkollësplatformat-per-vleresimin-e-iap-vepaketa-e-platformave-per-vleresimin-e-cilesise-se-sherbimit-arsimor-te-ofruar-nga-iap
Nisma “3 Lëndë Në 6 orë”platformat-per-vleresimin-e-iap-vepaketa-e-platformave-per-vleresimin-e-cilesise-se-sherbimit-arsimor-te-ofruar-nga-iap
Rregjistrimet, Ndarja E Klasave Dhe Ngarkesa Mësimoreplatformat-per-vleresimin-e-iap-vepaketa-e-platformave-per-vleresimin-e-cilesise-se-sherbimit-arsimor-te-ofruar-nga-iap
Rregullorja E Brendshme E Shkollësplatformat-per-vleresimin-e-iap-vepaketa-e-platformave-per-vleresimin-e-cilesise-se-sherbimit-arsimor-te-ofruar-nga-iap
Plani Lëndor Vjetorplatformat-per-vleresimin-e-iap-vepaketa-e-platformave-per-vleresimin-e-cilesise-se-sherbimit-arsimor-te-ofruar-nga-iap
Plani Afatmesëm Dhe Plani Vjetorplatformat-per-vleresimin-e-iap-vepaketa-e-platformave-per-vleresimin-e-cilesise-se-sherbimit-arsimor-te-ofruar-nga-iap
Përzgjedhja Dhe Shitja E Teksteveplatformat-per-vleresimin-e-iap-vepaketa-e-platformave-per-vleresimin-e-cilesise-se-sherbimit-arsimor-te-ofruar-nga-iap
Metodologjia E Vlerësimit Të Jashtëm Të Shkollësvleresimi-i-cilesise-se-shkollespaketa-per-vlersimin-e-cilesise-se-shkolles
Metodologjia E Vlerësimit Të Brendshëm Të Shkollësvleresimi-i-cilesise-se-shkollespaketa-per-vlersimin-e-cilesise-se-shkolles
Dokumentacioni Shkollorplatformat-per-vleresimin-e-iap-vepaketa-e-platformave-per-vleresimin-e-cilesise-se-sherbimit-arsimor-te-ofruar-nga-iap
Mësuesi Ndihmës Në Nivel Shkolleplatformat-per-vleresimin-e-iap-vepaketa-e-platformave-per-vleresimin-e-cilesise-se-sherbimit-arsimor-te-ofruar-nga-iap
Mësuesi Ndihmës Në Nivel ZVAPplatformat-per-vleresimin-e-iap-vepaketa-e-platformave-per-vleresimin-e-cilesise-se-sherbimit-arsimor-te-ofruar-nga-iap
Mjediset Fizike Mësimoreplatformat-per-vleresimin-e-iap-vepaketa-e-platformave-per-vleresimin-e-cilesise-se-sherbimit-arsimor-te-ofruar-nga-iap
Veprimtaritë Plotësueseplatformat-per-vleresimin-e-iap-vepaketa-e-platformave-per-vleresimin-e-cilesise-se-sherbimit-arsimor-te-ofruar-nga-iap
Provimet Kombëtareplatformat-per-vleresimin-e-iap-vepaketa-e-platformave-per-vleresimin-e-cilesise-se-sherbimit-arsimor-te-ofruar-nga-iap
Karta E Performancësplatformat-per-vleresimin-e-iap-vepaketa-e-platformave-per-vleresimin-e-cilesise-se-sherbimit-arsimor-te-ofruar-nga-iap
Vlerësimi Periodik I Nxënësitplatformat-per-vleresimin-e-iap-vepaketa-e-platformave-per-vleresimin-e-cilesise-se-sherbimit-arsimor-te-ofruar-nga-iap
Detyrat E Shtëpisëplatformat-per-vleresimin-e-iap-vepaketa-e-platformave-per-vleresimin-e-cilesise-se-sherbimit-arsimor-te-ofruar-nga-iap
Mospërdorimi I Celularitplatformat-per-vleresimin-e-iap-vepaketa-e-platformave-per-vleresimin-e-cilesise-se-sherbimit-arsimor-te-ofruar-nga-iap
Vendim nr. 600, datë 9.10.2018 “Për miratimin e shërbimit të sigurisë publike në 150 institucione të arsimit parauniversitar dhe të kritereve për oficerët e sigurisë”liste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Udhëzimi nr. 8, datë 26.03.2020, “Për kriteret dhe procedurat e kualifikimit të mësuesve”liste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Rregullore për funksionimin e IAPliste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Ligji nr. 69, datë 21.06.2012, i ndryshuarliste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
SHQK Në Nivel Shkolleplatformat-per-vleresimin-e-iap-vepaketa-e-platformave-per-vleresimin-e-cilesise-se-sherbimit-arsimor-te-ofruar-nga-iap
SHQK Në Nivel ZVAPplatformat-per-vleresimin-e-iap-vepaketa-e-platformave-per-vleresimin-e-cilesise-se-sherbimit-arsimor-te-ofruar-nga-iap
Udhëzimi nr. 34, datë 16.11.2018, “Për ndalimin e telefonit celular në institucionet arsimore parauniversitare”liste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Udhëzimi nr. 44, datë 21.08.2013 “Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave të njëvlershmërisë së dëftesave dhe diplomave të nxënësve të arsimit parauniversitar të ardhur nga jashtë vendit”, i ndryshuarliste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Udhëzimi nr. 2, datë 28.01.2020, “Për procedurat e emërimit, pezullimit dhe shkarkimit të drejtorit të institucionit publik të arsimit parauniversitar”, i ndryshuar me udhëzimin nr. 7, datë 19.3.2020liste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Udhëzimi nr. 25, datë 25.07.2018, “Për ngritjen dhe funksionimin e bordit të institucionit arsimor”liste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Udhëzimi nr. 30, datë 12.09.2018, “Për numrin e nxënësve për klasë dhe normat e punës mësimore në institucionet e arsimit parauniversitar”liste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Udhëzimi nr. 13, datë 22.05.2019, “Për procedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe për administrimin e portalit ‘Mësues për Shqipërinë’”liste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Udhëzimi nr. 17, datë 09.05.2018, “Për procedurat e ndjekjes së arsimit të detyruar nga nxënësit që nuk kanë ndjekur të paktën dy klasa të arsimit bazë dhe për arsimimin me kohë të pjesshme në arsimin bazë”liste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Udhëzim nr. 26, datë 25.11.2019, “Për mësuesin ndihmës për nxënësit me aftësi të kufizuara në institucionet publike të arsimit parauniversitar”liste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Udhëzimi nr. 12, datë 27.04.2015, i ndryshuarliste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Udhëzimi nr. 25, datë 02.08.2013, “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisë së nxënësve”, i ndryshuarliste-verifikimi-per-portalin-e-inspektimilistat-e-verifikimit-per-realizimin-e-inspektimit-online
Manuali i riskut i institucioneve arsimore parauniversitareudhezuesit-manualet-e-vleresimit-inspektimit