EmërtimiZhvillimi ProfesionalDokumentaVitiLinkhf:tax:dlp_document_zhvillimi-prohf:tax:dlp_document_docshf:tax:dlp_document_viti
BEYOND… a toolkit for integrating Akelius content into English language teachingmateriale-burimoremateriale-burimore-per-gjuhet-e-huaja
TIK – PROGRAMI ORIENTUES I KUALIFIKIMITkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2024
SOCIOLOGJI – PROGRAMI ORIENTUES I KUALIFIKIMITkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2024
QYTETARI – PROGRAMI ORIENTUES I KUALIFKIMITkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2024
PSIKOLOGJI – PROGRAMI ORIENTUES I KUALIFKIMITkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2024
MUZIKE – PROGRAMI ORIENTUES I KUALIFKIMITkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2024
MATEMATIKE – PROGRAMI ORIENTUES I KUALIFIKIMITkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2024
KIMI – PROGRAMI ORIENTUES I KUALIFKIMITkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2024
HISTORI – PROGRAMI ORIENTUES I KUALIFIKIMITkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2024
GJUHE E HUAJ – PROGRAMI ORIENTUES I KUALIFKIMITkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2024
GJSHL – PROGRAMI ORIENTUES I KUALIFIKIMITkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2024
GJEOGRAFI – PROGRAMI ORIENTUES I KUALIFIKIMITkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2024
FIZIKE – PROGRAM ORIENTUES I KUALIFIKIMITkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2024
FILOZOFI – PROGRAMI ORIENTUES I KUALIFIKIMITkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2024
EKONOMI – PROGRAMI ORIENTUES I KUALIFKIMITkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2024
EDUKIM FIZIK – PROGRAMI ORIENTUES I KUALIFIKIMITkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2024
BIOLOGJI – PROGRAMI ORIENTUES I KUALIFKIMITkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2024
ASK – PROGRAMI ORIENTUES I KUALIFIKIMITkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2024
ART PAMOR – PROGRAMI ORIENTUES I KUALIFKIMITkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2024
ARSIMI SPECIAL – PROGRAMI ORIENTUES I KUALIFIKIMITkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2024
ARSIMI PARASHKOLLOR – PROGRAMI ORIENTUES I KUALIFIKIMITkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2024
ARSIMI FILLOR – PROGRAMI ORIENTUES I KUALIFIKIMITkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2024
Effective-Teaching-Techniques-for-Young-English-Language-Learnersmateriale-burimoremateriale-burimore-per-gjuhet-e-huaja
Empowering Professionals- Practical manual for English language teacher trainersmateriale-burimoremateriale-burimore-per-gjuhet-e-huaja
English Language Content for Level A0(Pre A1) in Akelius Digital Learning Platformmateriale-burimoremateriale-burimore-per-gjuhet-e-huaja
English Language Content for Level A1 in Akelius Digital Learning Platformmateriale-burimoremateriale-burimore-per-gjuhet-e-huaja
Implementing the English Language Syllabus in Primary Educationmateriale-burimoremateriale-burimore-per-gjuhet-e-huaja
Lesson planning using the Akelius digital learning platformmateriale-burimoremateriale-burimore-per-gjuhet-e-huaja
Mapping the Akelius comtent onto the English language curriculum. Grades III-Vmateriale-burimoremateriale-burimore-per-gjuhet-e-huaja
Mësimi i kombinuar në lëndën e gjuhës së huajmateriale-burimoremateriale-burimore-per-gjuhet-e-huaja
Methodology of English Language Teaching to Young Learnersmateriale-burimoremateriale-burimore-per-gjuhet-e-huaja
Student Centered Instruction Manual.materiale-burimoremateriale-burimore-per-gjuhet-e-huaja
Udhërrëfyesi Shqipmateriale-burimorematerial-ndihmes-per-edukimin-qytetar
Mësimdhënia dhe të mësuarit e orientuar kah kompetenca në arsimin e lartë – Ide themeloremateriale-burimorematerial-ndihmes-per-edukimin-qytetar
Kuadri i Referencës së Kompetencave për Kulturë Demokratike V.3materiale-burimorematerial-ndihmes-per-edukimin-qytetar
Kuadri i Referencës së Kompetencave për Kulturë Demokratike V.2materiale-burimorematerial-ndihmes-per-edukimin-qytetar
Kuadri i Referencës së Kompetencave për Kulturë Demokratike V.1materiale-burimorematerial-ndihmes-per-edukimin-qytetar
Kompetencat e Mësimdhënies në Fushën e Kultures Demokratike Onlinemateriale-burimorematerial-ndihmes-per-edukimin-qytetar
Liritë – Veprimtari mesimore për shkollat e mesme për çeshtje ligjore të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriutmateriale-burimorematerial-ndihmes-per-edukimin-qytetar
UNESCO Udhëzues për mësuesit për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëmmateriale-burimorematerial-ndihmes-per-edukimin-qytetar
Udhëzues për Edukimin Globalmateriale-burimorematerial-ndihmes-per-edukimin-qytetar
Karta e EQD Një-kartë për të gjithëmateriale-burimorematerial-ndihmes-per-edukimin-qytetar
Karta e EQD Demokracia fillon nga ne Udhëzues për mësuesitmateriale-burimorematerial-ndihmes-per-edukimin-qytetar
Memorandumi shpjegues i Kartëes së EQD – EDNJmateriale-burimorematerial-ndihmes-per-edukimin-qytetar
Karta e EQD e Këshillit të Evropësmateriale-burimorematerial-ndihmes-per-edukimin-qytetar
Karta e EQD dhe EDNJ e Këshillit të Evropësmateriale-burimorematerial-ndihmes-per-edukimin-qytetar
Instrument për sigurimin e cilësisë së edukimit për qytetari demokratike.materiale-burimorematerial-ndihmes-per-edukimin-qytetar
Strategji për të mësuarit e qytetarisë demokratikemateriale-burimorematerial-ndihmes-per-edukimin-qytetar
Koncepte dhe kompetenca kyçemateriale-burimorematerial-ndihmes-per-edukimin-qytetar
Urdhër Nr.29 datë 20.1.2023 Standartet prf. mësuesi ndihmësmateriale-burimorearsimi-gjitheperfshires
Udhëzues për funksionimin e rrjeteve të MNmateriale-burimorearsimi-gjitheperfshires
Raporti i nevojave për ZHP të mësuesve ndihmësmateriale-burimorearsimi-gjitheperfshires
Manual për trajner arsimi gjithpërfshirësmateriale-burimorearsimi-gjitheperfshires
Manual për mësuesit ndihmësmateriale-burimorearsimi-gjitheperfshires
Bashkepunimi me prindërit në procesin e edukimit dhe zhvillimit të fëmijëve me aftësi të kufizuarmateriale-burimorearsimi-gjitheperfshires
TIKkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2023
Socialogjikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2023
Qytetarikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2023
Psikologjikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2023
Muzikëkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2023
Matematikëkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2023
Kimikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2023
Historikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2023
Gjuhë e huajkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2023
Gjuhë shqipe dhe letërsikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2023
Gjeografikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2023
Fizikëkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2023
Filozofikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2023
Ekonomikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2023
Edukim fizikkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2023
Biologjikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2023
ASKkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2023
Art pamorkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2023
Arsimi specialkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2023
Arsimi parashkollorkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2023
Arsimi fillorkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2023
TIKportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2023
Shkollat artistikeportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2023
Shkencat socialeportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2023
Muzikëportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2023
Matematikëportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2023
Kimiportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2023
Historiportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2023
Gjuhe Shqipe dhe Letërsiportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2023
Gjuhë e huajportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2023
Gjeografiportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2023
Fizikëportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2023
Edukim fizikportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2023
Biologjiportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2023
Art pamorportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2023
Arsim specialportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2023
Arsim parashkollorportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2023
Arsim fillorportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2023
Gjeografiportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2022
Gjuhë e Huajportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2022
Gjuhë Shqipe dhe Letërsiportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2022
Arsim Specialportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2022
Kimiportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2022
Biologjiportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2022
Edukim fizikportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2022
Shkollat Artistikeportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2022
TIKportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2022
Historiportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2022
Arsim Fillorportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2022
Arsim Parashkollorportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2022
Art Pamorportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2022
Fizikëportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2022
Gjuhë Shqipe dhe Letërsiportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2020
Arsim Specialportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2020
Kimiportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2020
Biologjiportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2020
Matematikëportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2022
Muzikëportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2022
Shkenca Socialeportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2022
Art Pamorportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2020
Edukim Fizik, Sporti dhe Shëndetiportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2020
Fizikëportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2020
Gjeografiportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2020
Gjuhë e Huajportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2020
Matematikëportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2020
Muzikëportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2020
Shkenca Socialeportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2020
Shkollat Artistikeportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2020
TIKportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2020
Historiportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2020
Arsim Fillorportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2020
Arsim Parashkollorportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2020
Fizikëportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2019
Edukim Fizikportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2019
Biologjiportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2019
Art pamorportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2019
Arsim specialportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2019
Arsim parashkollorportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2019
Arsim fillorportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2019
Muzikëportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2019
Matematikëportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2019
Kimiportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2019
Historiportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2019
Gjuhë shqipe dhe letërsiportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2019
Gjuhë e huajportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2019
Gjeografiportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2019
Gjuhë e huajportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2017-2018
Udhëzimi nr. 13, datë 22/05/2019portali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2019
Struktura e testitportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2019
TIKportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2019
Shkollat Artistikeportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2019
Shkenca sociale dhe ekonomiportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2019
Arsim parashkollorportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2017-2018
Art pamorportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2017-2018
TIKportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2017-2018
Shkenca socialeportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2017-2018
Arsim specialportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2017-2018
Biologjiportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2017-2018
Fizikëportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2017-2018
Historiportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2017-2018
Gjeografiportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2017-2018
Edukim fizikportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2017-2018
Shkolla artistikeportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2017-2018
Muzikëportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2017-2018
Arsim fillorportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2017-2018
Kimiportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2017-2018
Matematikëportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2017-2018
Gjuhë shqipe dhe letërsiportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2017-2018
Arsim Parashkollorportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2016
Arsim Specialportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2016
Art Pamorportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2016
Biologjiportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2016
Fizikëportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2016
Gjeografiportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2016
UDHËZIMI NR. 12portali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2017-2018
STRUKTURA E TESTIT TË INFORMATIZUAR “MËSUES PËR SHQIPËRINË”portali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2017-2018
Historiportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2016
Gjuhë Shqipe dhe Letërsiportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2016
Gjuhë e Huajportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2016
Edukim Fizikportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2016
Arsim Fillorportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2016
Psikologji Program Kualifikimi 2015portali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2015
Gjuhët e Huaja, Program Kualifikimi 2015portali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2015
TIKportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2016
Shkollat Artistikeportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2016
Shkenca Sociale dhe Ekonomiportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2016
Matematikëportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2016
Kimiportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2016
TIK Program Kualifikimi 2015portali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2015
Sociologji Program Kualifikimi 2015portali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2015
Qytetari Program Kualifikimi 2015portali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2015
ASK, Arsimi Social Kulturor, Program Kualifikimi 2015portali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2015
Filozofi Program Kualifikimi 2015portali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2015
Gjeografi – Programi kualifikimi 2015portali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2015
Edukim Fizik Program Kualifikimi 2015portali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2015
Kimi Program Kualifikimi 2015portali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2015
Muzikë Program Kualifikimi 2015portali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2015
Biologji Program Kualifikimi 2015portali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2015
Ekonomi Program Kualifikimi 2015portali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2015
Fizikë Program Kualifikimi 2015portali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2015
Gjuhë Shqipe – Program Kualifikimi 2015portali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2015
Histori Program Kualifikimi 2015portali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2015
Matematikë Program Kualifikimi 2015portali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2015
Programi kualifikimi 2015 – Arsimi Specialportali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2015
Udhëzimi për kualifikimin e mesuesve 2015portali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2015
Sociologjikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2022
Gjuhë amëtare për pakicat kombëtare (Greke/Maqedonase)kualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2022
AF-Arsimi-fillor Program Kualifikimi 2015portali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2015
AP- Arsimi Final, Arsimi Profesional Program Kualifikimi 2015portali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2015
APSh,Arsimi Parashkollor, Program Kualifikimi 2015portali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2015
Art Pamor Program Kualifikimi 2015portali-mesues-per-shqiperineprogramet-orientuese2015
Arsim Specialkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2022
Biologjikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2022
Ekonomikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2022
Fizikëkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2022
Gjuhë e huajkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2022
Historikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2022
Matematikëkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2022
Psikologjikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2022
Gjuhë shqipe dhe letërsikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2022
Kimikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2022
Muzikëkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2022
Qytetarikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2022
Shkollat Artistikekualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2022
TIKkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2022
Arsim Fillorkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2022
Sociologjikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2021
Arsimi Profesionalkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2021
Udhezimin per kualifkimin 2021kualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2021
Arsim Parashkollorkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2022
Art pamorkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2022
Edukim fizik, sporti dhe shendetikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2022
Filozofikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2022
Gjeografikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2022
Ekonomikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2021
Fizikëkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2021
Gjuhë e huajkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2021
Historikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2021
Matematikëkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2021
Psikologjikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2021
Arsim Fillorkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2021
Arsim Specialkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2021
Biologjikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2021
Gjuhë shqipe dhe letërsikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2021
Kimikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2021
Muzikëkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2021
Qytetarikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2021
Shkollat Artistikekualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2021
TIKkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2021
Rregullorja e funksionimit të IAPkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2020
Arsim Parashkollorkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2021
Art pamorkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2021
Edukim fizik, sporti dhe shendetikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2021
Filozofikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2021
Gjeografikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2021
Matematikëkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2020
Psikologjikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2020
Sociologjikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2020
TIKkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2020
Udhezuesi i fillimit të vitit shkollor 2020-2021kualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2020
Standardet Profesionale të Formimit të Përgjithshëm dhe të Formimit Lëndor të Mësuesitkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2020
Shkollat Artistikekualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2020
Arsim Fillorkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2020
Arsim Specialkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2020
Biologjikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2020
Ekonomikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2020
Fizikëkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2020
Gjuhë e huajkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2020
Historikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2020
Filozofikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2020
Gjeografikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2020
Gjuhë shqipe dhe letërsikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2020
Kimikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2020
Muzikëkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2020
Qytetarikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2020
Matematikëkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2019
Psikologjikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2019
Sociologjikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2019
TIKkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2019
Arsim Parashkollorkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2020
Arsim Profesionalkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2020
Art pamorkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2020
Edukim fizik, sporti dhe shendetikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2020
Shkollat me Drejtim të Orientuar Artstikkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2019
Arsim Parashkollorkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2019
Art Pamorkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2019
Edukim Fizikkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2019
Filozofikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2019
Fizikëkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2019
Gjuhë e huajkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2019
Historikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2019
Biologjikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2019
Ekonomikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2019
Arsim Profesionalkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2019
Gjeografikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2019
Gjuhë Shqipe dhe Letërsikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2019
Kimikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2019
Muzikëkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2019
Qytetarikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2019
Psikologjikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2018
Sociologjikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2018
TIKkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2018
Udhezimi Nr. 30 date, 12.09.2018kualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2018
Urdhër nr.6, dt.10.01.18 Zbatimi i nismes ”Tri lendë ne gjashtë orë”kualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2018
Arsim Fillorkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2019
Arsim Specialkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2019
Art Pamorkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2018
Edukim Fizikkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2018
Filozofikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2018
Fizikëkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2018
Gjuhë e huajkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2018
Historikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2018
Matematikëkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2018
Biologjikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2018
Ekonomikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2018
Arsim Profesionalkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2018
Gjeografikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2018
Gjuhë Shqipe dhe Letërsikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2018
Kimikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2018
Muzikëkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2018
Qytetarikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2018
Shkollat me Drejtim të Orientuar Artstikkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2018
Arsim Parashkollorkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2018
Art pamorkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2017
Arsim parashkollorkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2017
Arsim fillorkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2017
Kimikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2017
Psikologjikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2017
Arsim Fillorkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2018
Arsim Specialkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2018
Historikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2017
Qytetarikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2017
Sociologjikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2017
Gjuhë e huajkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2017
Fizikëkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2017
Ekonomikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2017
Muzikëkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2017
Gjuhë shqipe dhe letërsikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2017
Gjeografikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2017
Filozofikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2017
Edukim fizikkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2017
Biologjikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2017
Arsim specialkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2017
Matematikëkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2017
GJSHL – Program kualifikimi 2016kualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2016
Kimi–Prog-kualifikimi-2016kualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2016
Muzikë – Prog – kualifikimi-2016kualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2016
TIK-Prog-Kualifikimi- 2016kualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2016
Kurrikula Berthame X -XIIkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2016
Udhëzim nr.14 dt 28.7.2016kualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2016
TIKkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2017
Shkollat me drejtim të orientuar artistikkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2017
Psikologjikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2017
APSh-Arsimi-parashkollor-Prog-kualifikimi-2016kualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2016
Arsimi Special – Programi kualifikimi 2016kualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2016
Qytetari-Prog-kualifikimi-2016kualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2016
ASK – arsimi social kulturor – Prog – kualifikimi-2016kualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2016
Edukim Fizik-Prog-kualifikimi-2016kualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2016
Filozofi-Prog-kualifikimi-2016kualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2016
GJ.Huaj-Prog-kualifikimi-2016kualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2016
Ekonomi-Prog-kualifikimi-2016kualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2016
Fizikë – Prog i kulaifikimit – 2016.kualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2016
Gjeografi – Programi kualifikimi 2016kualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2016
Histori-Prog-Kualifikimi-2016kualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2016
Matematikë-Prog-kualifikimi-2016kualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2016
Psikologji-Prog-kualifikimi-2016kualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2016
Sociologji-Prog-kualifikimi-2016kualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2016
Sociologjikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2015
TIKkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2015
Korniza e Vlerësimit të nxënësit – 23 Korrik 2015kualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2015
Udhezimi Nr. 34, Datë 11.09.2015 – Vlerësimi për Kurrikulën me Kompetencakualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2015
AF-Arsimi-fillor-Prog-kualifikimi-2016kualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2016
Arsimi Profesional-Prog kualifikimi-2016kualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2016
Art Pamor-Prog-kualifikimi-2016kualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2016
Biologji-Prog-kualifikimi-2016kualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2016
Arsimi Profesionalkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2015
Art Pamorkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2015
Biologjikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2015
Ekonomikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2015
Fizikëkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2015
Gjuhë Shqipekualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2015
Historikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2015
Muzikëkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2015
Psikologjikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2015
Filozofikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2015
Gjeografikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2015
Gjuhët e Huajakualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2015
Matematikëkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2015
Arsim Specialkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2015
Qytetarikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2015
Gjeografikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2014
Edukim Figurativkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2014
Korniza Kurrikularekualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2014
Kurrikula Berthame per Klasen Pergatitore dhe Arsimi Fillorkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2014
Kurrikula Berthame VI -IXkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2014
Arsimi Fillorkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2015
Arsimi Parashkollorkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2015
Arsimi Social Kulturorkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2015
Edukim Fizikkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2015
Cikli Fillorkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2014
Aftësi për jetënkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2014
Arsimi Profesionalkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2014
Biologjikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2014
Filozofikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2014
Italishtkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2014
Qytetarikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2014
Historikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2014
Anglishtkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2014
Gjuhë Shqipe – Letërsikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2014
Matematikëkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2014
Psikologjikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2014
Shkenca e Tokeskualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2014
Sociologjikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2014
TIKkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2014
Trashëgimi Kulturorekualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2014
Gjermanishtkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2014
Fizikëkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2014
Edukim Muzikorkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2014
Cikli Parashkollorkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2014
Art Figurativ, Koreografi, Muzikëkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2014
Ekonomikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2014
Edukim Fizikkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2014
Frengjishtkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2014
Kimikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2014
Psikologjikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2013
Trashëgimi Kulturorekualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2013
Sociologjikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2013
Italishtkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2013
Kodi i Etikës së Mësuesit në Arsimin Parauniversitar Publik dhe Privatkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2013
Artekualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2014
Aftësi për jetënkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2014
Cikli Parashkollorkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2013
Biologjikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2013
Edukim Figurativkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2013
Ekonomikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2013
Fizikekualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2013
Gjeografikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2013
Gjuhë Shqipe – Letërsikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2013
Historikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2013
Kimikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2013
Matematikëkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2013
Qytetarikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2013
Shkenca e Tokëskualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2013
Anglishtkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2013
Art Figurativ, Koreografi, Muzikëkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2013
Edukim Muzikorkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2013
Edukim Fizikkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2013
Filozofikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2013
Frengjishtkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2013
Gjermanishtkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2013
Sociologjikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2012
Biologjikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2012
Aftësi për jetënkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2013
Arsimi Profesionalkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2013
Cikli Fillorkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2013
Artekualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2013
Ekonomikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2012
Matematikëkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2012
Gjeografikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2012
Fizikëkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2012
Gjuhë Shqipe dhe Letërsikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2012
Trashëgimi Kulturorekualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2012
Edukim Muzikorkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2012
Shkenca e Tokëskualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2012
TIKkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2012
Italishtkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2012
Anglishtkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2012
Cikli Fillorkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2012
Edukim Figurativkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2012
Arte (Art pamor, kërcim, muzikë, teatër)kualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2012
Edukim Fizikkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2012
Filozofikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2012
Frengjishtkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2012
Gjermanishtkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2012
Historikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2012
Kimikualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2012
Cikli Parashkollorkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2012
Aftësi për jetënkualifikimi-i-mesuesveprogramet-orientuese2012