EmërtimiNiveli/ Lloji i ArsimitDokumenti sipas llojit të arsimitKlasa/VitiLinkhf:tax:dlp_document_niveli-lloji-i-arshf:tax:dlp_document_dokumenti-sipas-llohf:tax:dlp_document_klasa-viti
Manuali i sigurisë në internetudhezuesudhezues-te-pergjithshemudhezues-te-pergjithshem
Programi orientuesvleresimi-i-arritjeve-te-nxenesve-te-arsimit-fillor-vanafvleresimi-i-arritjeve-te-nxenesve-te-arsimit-fillor-vanaf2023-2024
Edukim për Kulturë Demokratikeudhezuesudhezues-lendoreudhezues-lendore-amu
Matematikëprovimi-kombetar-i-arsimit-baze-pkabprogramet-orientuese-per-provimin-kombetar-te-arsimit-baze-pkab2023-2024
Gjuhë e Huajprovimi-kombetar-i-arsimit-baze-pkabprogramet-orientuese-per-provimin-kombetar-te-arsimit-baze-pkab2023-2024
Gjuhë Shqipeprovimi-kombetar-i-arsimit-baze-pkabprogramet-orientuese-per-provimin-kombetar-te-arsimit-baze-pkab2023-2024
Matematikë Gjuhësorematura-shteteroreshkollat-me-drejtim-te-orientuar-gjuhesor2023-2024
Gjuhë Shqipe dhe Letërsimatura-shteteroreshkollat-me-drejtim-te-orientuar-gjuhesor2023-2024
Gjuhë e Huajmatura-shteteroreshkollat-me-drejtim-te-orientuar-gjuhesor2023-2024
Matematikë Sportivematura-shteteroreshkollat-me-drejtim-te-orientuar-sportive-artistike2023-2024
Matematikë Artistikematura-shteteroreshkollat-me-drejtim-te-orientuar-sportive-artistike2023-2024
Histori Muzikematura-shteteroreshkollat-me-drejtim-te-orientuar-sportive-artistike2023-2024
Histori Baletimatura-shteteroreshkollat-me-drejtim-te-orientuar-sportive-artistike2023-2024
Histori Artimatura-shteteroreshkollat-me-drejtim-te-orientuar-sportive-artistike2023-2024
Gjuhë Shqipe dhe Letërsimatura-shteteroreshkollat-me-drejtim-te-orientuar-sportive-artistike2023-2024
Gjuhë e Huajmatura-shteteroreshkollat-me-drejtim-te-orientuar-sportive-artistike2023-2024
Matematikë Profesionalematura-shteterorearsimi-profesional2023-2024
Gjuhe Shqipe dhe Letersi (Artistike, Sportive dhe Profesionale)matura-shteterorearsimi-profesional2023-2024
Gjuhë e Huajmatura-shteterorearsimi-profesional2023-2024
Sociologji dhe Filozofimatura-shteteroregjimnaz2023-2024
Qytetarimatura-shteteroregjimnaz2023-2024
Matematikëmatura-shteteroregjimnaz2023-2024
Kimimatura-shteteroregjimnaz2023-2024
Historimatura-shteteroregjimnaz2023-2024
Gjuhë Shqipe dhe Letërsimatura-shteteroregjimnaz2023-2024
Gjuhë e huajmatura-shteteroregjimnaz2023-2024
Gjeografimatura-shteteroregjimnaz2023-2024
Fizikëmatura-shteteroregjimnaz2023-2024
Ekonomi bërthamëmatura-shteteroregjimnaz2023-2024
Biologjimatura-shteteroregjimnaz2023-2024
Edukimi per Menaxhimin e Emergjencave dhe Sigurine ne Shkolletematika-te-tjera-nderkurrikulare-dhe-ekstrakurrikularesiguria-ne-shkolleedukimi-per-menaxhimin-e-emergjencave-dhe-sigurine-ne-shkolle
Ndërhyrjet për sjellje pozitive – Verimtari për NSPtematika-te-tjera-nderkurrikulare-dhe-ekstrakurrikularesiguria-ne-shkollenderhyrjet-per-sjellje-pozitive-verimtari-per-nsp
Ndërhyrjet për sjellje pozitive – Manualtematika-te-tjera-nderkurrikulare-dhe-ekstrakurrikularesiguria-ne-shkollenderhyrjet-per-sjellje-pozitive-manual
Muzikëmodele-testeshmodele-testeshmuzike
Matematikëmodele-testeshmodele-testeshmatematike
Gjuhë frëngemodele-testeshmodele-testeshgjuhe-frenge
Gjuhë gjermanemodele-testeshmodele-testeshgjuhe-gjermane
Gjuhë shqipe dhe letërsimodele-testeshmodele-testeshgjuhe-shqipe-dhe-letersi
Historimodele-testeshmodele-testeshhistori
Kimimodele-testeshmodele-testeshkimi
Matematikëudhezuesudhezues-lendoreudhezues-lendore-aml
Art pamormodele-testeshmodele-testeshart-pamor
Biologjimodele-testeshmodele-testeshbiologji
Dituri natyremodele-testeshmodele-testeshdituri-natyre
Edukim fizik, sporte dhe shëndet, modele-testeshmodele-testeshedukim-fizik sporte-dhe-shendet
Fizikëmodele-testeshmodele-testeshfizike
Gjeografimodele-testeshmodele-testeshgjeografi
Gjuhë italianemodele-testeshmodele-testeshgjuhe-italiane
Gjuhë anglezemodele-testeshmodele-testeshgjuhe-angleze
Gjuhë e huajudhezuesudhezues-lendoreudhezues-lendore-aml
Historiudhezuesudhezues-lendoreudhezues-lendore-aml
Kimiudhezuesudhezues-lendoreudhezues-lendore-aml
Muzikëudhezuesudhezues-lendoreudhezues-lendore-aml
Teatër Udhëzuesudhezuesudhezues-lendoreudhezues-lendore-aml
TIKudhezuesudhezues-lendoreudhezues-lendore-aml
Art pamorudhezuesudhezues-lendoreudhezues-lendore-aml
Matematikëudhezuesudhezues-lendoreudhezues-lendore-amu
TIKudhezuesudhezues-lendoreudhezues-lendore-amu
Arsim Fillorudhezuesudhezues-lendoreudhezues-lendore-amu
Muzikëudhezuesudhezues-lendoreudhezues-lendore-amu
Biologjiudhezuesudhezues-lendoreudhezues-lendore-aml
Edukim fizikudhezuesudhezues-lendoreudhezues-lendore-aml
Fizikëudhezuesudhezues-lendoreudhezues-lendore-aml
Gjeografiudhezuesudhezues-lendoreudhezues-lendore-aml
Gjuhë shqipeudhezuesudhezues-lendoreudhezues-lendore-aml
Biologjiudhezuesudhezues-lendoreudhezues-lendore-amu
Fizikëudhezuesudhezues-lendoreudhezues-lendore-amu
Edukim fizikudhezuesudhezues-lendoreudhezues-lendore-amu
Kimiudhezuesudhezues-lendoreudhezues-lendore-amu
Art pamorudhezuesudhezues-lendoreudhezues-lendore-amu
Student Centered Instruction Manual – Practical guide for teachers and teacher trainersudhezuesudhezues-te-pergjithshemudhezues-te-pergjithshem
Gjeografiudhezuesudhezues-lendoreudhezues-lendore-amu
Historiudhezuesudhezues-lendoreudhezues-lendore-amu
Gjuhë e huajudhezuesudhezues-lendoreudhezues-lendore-amu
Gjuhë shqipeudhezuesudhezues-lendoreudhezues-lendore-amu
Udhëzuesi I Prindërve- Kurrikula Kombëtare E Arsimit Të Mesëm Të Lartëudhezuesudhezues-te-pergjithshemudhezues-te-pergjithshem
Karriera dhe Aftësimi per jetënudhezuesudhezues-te-pergjithshemudhezues-te-pergjithshem
Gjuhët e Huajaudhezuesudhezues-te-pergjithshemudhezues-te-pergjithshem
Të Nxënit Me Situata, Kompetenca Dhe Situata E Të Nxënitudhezuesudhezues-te-pergjithshemudhezues-te-pergjithshem
EMPOWERING PROFESSIONALS – A practical manual for English Language Teacher Trainersudhezuesudhezues-te-pergjithshemudhezues-te-pergjithshem
Korniza E Vlerësimit Të Nxënesit Në Arsimin Parauniversitarudhezuesudhezues-te-pergjithshemudhezues-te-pergjithshem
Matematikëudhezuesudhezues-te-pergjithshemudhezues-te-pergjithshem
MSH Programi orientues – Sociologji 2015matura-shteteroreshkenca-shoqerore2015-2016
MSH Programi orientues- Qytetari 2015matura-shteteroreshkenca-shoqerore2015-2016
MSH Programi orientues – Filozofi 2015matura-shteteroreshkenca-shoqerore2015-2016
MSH Programi orientues- Ekonomi Bërthame 2015matura-shteteroreshkenca-shoqerore2015-2016
MSH Programi orientues- Ekonomi e thelluar 2015matura-shteteroreshkenca-shoqerore2015-2016
Program orientues, Teknologji bërthamë-2014-2015matura-shteteroreteknologji2015-2016
Edukim Fizikudhezuesudhezues-te-pergjithshemudhezues-te-pergjithshem
Shkenca Shoqëroreudhezuesudhezues-te-pergjithshemudhezues-te-pergjithshem
Teknologjiudhezuesudhezues-te-pergjithshemudhezues-te-pergjithshem
Gjuhë Shqipe – Letërsiudhezuesudhezues-te-pergjithshemudhezues-te-pergjithshem
Programi orientues – Histori e thelluar, 2015matura-shteterorehistori2015-2016
Programi orientues – Histori arti, 2015matura-shteterorehistori-arti-baleti2015-2016
Programi orientues – Histori baleti, 2015matura-shteterorehistori-arti-baleti2015-2016
Programi orientues – Histori muzike, 2015matura-shteterorehistori-arti-baleti2015-2016
Program orientues, Matematika, gjimnazet gjuhesore 2015matura-shteterorematematike2015-2016
Program orientues, Matematika berthame, gjimnaz 2015matura-shteterorematematike2015-2016
Program orientues, Matematika, shkollat artistike, sportive, prof. 2015matura-shteterorematematike2015-2016
Program orientues, Matematika e thelluar 2015matura-shteterorematematike2015-2016
MSH Programi orientues – Psikologji 2015matura-shteteroreshkenca-shoqerore2015-2016
Gjermanisht- B2matura-shteteroregjuhet-e-huaja2015-2016
Greqisht B2-1matura-shteteroregjuhet-e-huaja2015-2016
ITALISHT-B2matura-shteteroregjuhet-e-huaja2015-2016
Spanjisht-B2matura-shteteroregjuhet-e-huaja2015-2016
Turqisht-B2matura-shteteroregjuhet-e-huaja2015-2016
Programi orientues – Histori bërthame, 2015matura-shteterorehistori2015-2016
Programi orientues – Histori e thelluar, 2015matura-shteterorehistori2015-2016
Programi orientues – Histori bërthame, 2015matura-shteterorehistori2015-2016
Programi orientues – Gjuhë shqipe dhe letërsi bërthamë, GJIMNAZI, 2015matura-shteteroregjuhe-shqipe-letersi2015-2016
Programi orientues, Gjuhë shqipe dhe letërsi, ARTISTIKE, PROFESIONALE, ME KOHE TE SHKURTUAR, SPORTIVE 2015matura-shteteroregjuhe-shqipe-letersi2015-2016
Programi orientues, Letërsi e thelluar, 2015matura-shteteroregjuhe-shqipe-letersi2015-2016
ANGLISHT-B1matura-shteteroregjuhet-e-huaja2015-2016
Frengjisht B1matura-shteteroregjuhet-e-huaja2015-2016
GJERMANISHT B1matura-shteteroregjuhet-e-huaja2015-2016
Italisht- B1matura-shteteroregjuhet-e-huaja2015-2016
Anglisht- B2matura-shteteroregjuhet-e-huaja2015-2016
Frengjisht B2matura-shteteroregjuhet-e-huaja2015-2016
Psikologjimatura-shteteroreprovim-me-zgjedhje-per-te-gjitha-shkollat2014
Qytetarimatura-shteteroreprovim-me-zgjedhje-per-te-gjitha-shkollat2014
Teknologji (e thelluar)matura-shteteroreprovim-me-zgjedhje-per-te-gjitha-shkollat2014
Programi orientues – Biologji bërthamë, 2014-2015matura-shteterorebiologji-kimi2015-2016
Programi orientues – Biologji e thelluar, 2014-2015matura-shteterorebiologji-kimi2015-2016
Programi orientues – Kimi bërthamë, 2014-2015matura-shteterorebiologji-kimi2015-2016
Programi orientues – Kimi e thelluar, 2014-2015matura-shteterorebiologji-kimi2015-2016
Program orientues – Gjeografi e thelluar 2014-2015matura-shteteroregjeografi2015-2016
Programi orientues – Gjeografi bërthamë, 2014-2015matura-shteteroregjeografi2015-2016
Programi orientues, Fizika Bërthamë, 2014 – 2015matura-shteterorefizike2015-2016
Programi orientues Fizika e Thelluar, 2014 – 2015matura-shteterorefizike2015-2016
Biologji (e thelluar)matura-shteteroreprovim-me-zgjedhje-per-te-gjitha-shkollat2014
Ekonomi (e thelluar)matura-shteteroreprovim-me-zgjedhje-per-te-gjitha-shkollat2014
Fizikë (bërthamë)matura-shteteroreprovim-me-zgjedhje-per-te-gjitha-shkollat2014
Gjeografi (bërthamë)matura-shteteroreprovim-me-zgjedhje-per-te-gjitha-shkollat2014
Gjuhë Anglezematura-shteteroreprovim-me-zgjedhje-per-te-gjitha-shkollat2014
Gjuhë Grekematura-shteteroreprovim-me-zgjedhje-per-te-gjitha-shkollat2014
Gjuhë Spanjollematura-shteteroreprovim-me-zgjedhje-per-te-gjitha-shkollat2014
Histori (berthame)matura-shteteroreprovim-me-zgjedhje-per-te-gjitha-shkollat2014
Kimi (e thelluar)matura-shteteroreprovim-me-zgjedhje-per-te-gjitha-shkollat2014
Letërsi (e thelluar)matura-shteteroreprovim-me-zgjedhje-per-te-gjitha-shkollat2014
Gjuhë Gjermanematura-shteteroreprovim-me-zgjedhje-per-te-gjitha-shkollat2014
Gjuhë Italianematura-shteteroreprovim-me-zgjedhje-per-te-gjitha-shkollat2014
Gjuhë Turkematura-shteteroreprovim-me-zgjedhje-per-te-gjitha-shkollat2014
Histori (e thelluar)matura-shteteroreprovim-me-zgjedhje-per-te-gjitha-shkollat2014
Kimi (bërthamë)matura-shteteroreprovim-me-zgjedhje-per-te-gjitha-shkollat2014
Matematikë (e thelluar)matura-shteteroreprovim-me-zgjedhje-per-te-gjitha-shkollat2014
Sociologjimatura-shteteroreprovim-me-zgjedhje-per-te-gjitha-shkollat2014
Gjuhë shqipe dhe letërsi bërthamë (kohë të shkurtuar, artistike, sportive, profesionale)matura-shteteroreprovim-i-detyrurar2014
Gjuhë Shqipe dhe Letërsi bërthamë (për gjimnazin dhe gjimnazin gjuhësor)matura-shteteroreprovim-i-detyrurar2014
Matematikë bërthamë (për gjimazin gjuhësor)matura-shteteroreprovim-i-detyrurar2014
Matematike berthame (per gjimnazin)matura-shteteroreprovim-i-detyrurar2014
Matematikë bërthamë (për gjimnazin)matura-shteteroreprovim-i-detyrurar2014
Biologji (bërthamë)matura-shteteroreprovim-me-zgjedhje-per-te-gjitha-shkollat2014
Ekonomi (bërthamë)matura-shteteroreprovim-me-zgjedhje-per-te-gjitha-shkollat2014
Filozofimatura-shteteroreprovim-me-zgjedhje-per-te-gjitha-shkollat2014
Fizikë (e thelluar)matura-shteteroreprovim-me-zgjedhje-per-te-gjitha-shkollat2014
Gjeografi (e thelluar)matura-shteteroreprovim-me-zgjedhje-per-te-gjitha-shkollat2014
Turqisht (Gjuhë e Huaj e dytë)matura-shteterorete-gjuheve-te-huaja2013
Ekonomimatura-shteterorete-thelluara2013
Historimatura-shteterorete-thelluara2013
Kimimatura-shteterorete-thelluara2013
Letërsimatura-shteterorete-thelluara2013
Fizikëmatura-shteterorete-thelluara2013
Gjuhë Anglezematura-shteteroreprovim-i-detyrurar2014
Gjuhë Frengematura-shteteroreprovim-i-detyrurar2014
Gjuhë Gjermanematura-shteteroreprovim-i-detyrurar2014
Gjuhë Italianematura-shteteroreprovim-i-detyrurar2014
Anglisht (Gjuhë e Huaj e dytë)matura-shteterorete-gjuheve-te-huaja2013
Greqish (Gjuhë e Huaj e parë)matura-shteterorete-gjuheve-te-huaja2013
Greqisht (Gjuhë e Huaj e dytë)matura-shteterorete-gjuheve-te-huaja2013
Italisht (Gjuhë e Huaj e parë)matura-shteterorete-gjuheve-te-huaja2013
Spanjisht (Gjuhë e Huaj e parë)matura-shteterorete-gjuheve-te-huaja2013
Spanjisht (Gjuhë e Huaj e dytë)matura-shteterorete-gjuheve-te-huaja2013
Turqisht (Gjuhë e Huaj e parë)matura-shteterorete-gjuheve-te-huaja2013
Histori muzikematura-shteteroreprogramet-orientuese-berthame2013
Histori baletimatura-shteteroreprogramet-orientuese-berthame2013
Histori (bërthamë)matura-shteteroreprogramet-orientuese-berthame2013
Kimi (bërthamë)matura-shteteroreprogramet-orientuese-berthame2013
Matematika (bërthamë)matura-shteteroreprogramet-orientuese-berthame2013
Psikologjimatura-shteteroreprogramet-orientuese-berthame2013
Sociologjimatura-shteteroreprogramet-orientuese-berthame2013
Teknologji bërthamëmatura-shteteroreprogramet-orientuese-berthame2013
Qytetarimatura-shteteroreprogramet-orientuese-berthame2013
Anglisht (Gjuhë e Huaj e parë)matura-shteterorete-gjuheve-te-huaja2013
Gjeografi (bërthamë)matura-shteteroreprogramet-orientuese-berthame2013
Gjuhë shqipe dhe letërsi (bërthamë)matura-shteteroreprogramet-orientuese-berthame2013
Fizika (bërthamë)matura-shteteroreprogramet-orientuese-berthame2013
Filozofimatura-shteteroreprogramet-orientuese-berthame2013
Ekonomi (bërthamë)matura-shteteroreprogramet-orientuese-berthame2013
Biologji (bërthamë)matura-shteteroreprogramet-orientuese-berthame2013
Histori artimatura-shteteroreprogramet-orientuese-berthame2013
Anglisht-B1 (D3)matura-shteteroregjimnaz2018
Frengjisht-B1 (D3)matura-shteteroregjimnaz2018
Gjermanisht-B1 (D3)matura-shteteroregjimnaz2018
Italisht-B1 (D3)matura-shteteroregjimnaz2018
Spanjisht-B2matura-shteteroregjimnaz2018
Qytetarimatura-shteteroregjimnaz2018
Filozofimatura-shteteroregjimnaz2018
Ekonomi e thelluarmatura-shteteroregjimnaz2018
Histori baletimatura-shteteroregjimnaz2018
Histori artimatura-shteteroregjimnaz2018
Letërsi e thelluarmatura-shteteroregjimnaz2018
Teknologji e thelluarmatura-shteteroregjimnaz2018
Matematikë-Shkollat Artistike, Sportive dhe Profesionalematura-shteteroregjimnaz2018
Matematikë e thelluarmatura-shteteroregjimnaz2018
Kimi e thelluarmatura-shteteroregjimnaz2018
Biologji e thelluarmatura-shteteroregjimnaz2018
Histori e thelluarmatura-shteteroregjimnaz2018
Gjeografi e thelluarmatura-shteteroregjimnaz2018
Fizikë e thelluarmatura-shteteroregjimnaz2018
Greqisht-B2matura-shteteroregjimnaz2018
Anglisht-B2matura-shteteroregjimnaz2018
Frengjisht-B2matura-shteteroregjimnaz2018
Gjermanisht-B2matura-shteteroregjimnaz2018
Italisht-B2matura-shteteroregjimnaz2018
Turqisht-B2matura-shteteroregjimnaz2018
Sociologjimatura-shteteroregjimnaz2018
Psikologjimatura-shteteroregjimnaz2018
Ekonomi bërthamëmatura-shteteroregjimnaz2018
Histori muzikematura-shteteroregjimnaz2018
Gjuhë shqipe dhe letësi-Shkollat Sportive, Artistike, Profesionale…matura-shteteroregjimnaz2018
Gjuhë shqipe dhe letësi bërthamëmatura-shteteroregjimnaz2018
Teknologji bërthamëmatura-shteteroregjimnaz2018
Matematikë bërthamë-Gjimnazet Gjuhësorematura-shteteroregjimnaz2018
Matematikë bërthamëmatura-shteteroregjimnaz2018
Kimi bërthamëmatura-shteteroregjimnaz2018
Biologji bërthamëmatura-shteteroregjimnaz2018
Histori bërthamëmatura-shteteroregjimnaz2018
Gjeografi bërthamëmatura-shteteroregjimnaz2018
Fizikë bërthamëmatura-shteteroregjimnaz2018
TEKNOLOGJI BËRTHAMËmatura-shteteroregjimnaz2017
QYTETARImatura-shteteroregjimnaz2017
MATEMATIKË BËRTHAMË 2matura-shteteroregjimnaz2017
MATEMATIKA BËRTHAMËmatura-shteteroregjimnaz2017
LETËRSI E THELLUARmatura-shteteroregjimnaz2017
KIMI BËRTHAMËmatura-shteteroregjimnaz2017
HISTORI E THELLUARmatura-shteteroregjimnaz2017
HISTORI BALETImatura-shteteroregjimnaz2017
GJUHË TURKE (Niveli B2)matura-shteteroregjimnaz2017
GJUHË SHQIPE DHE LETËRSImatura-shteteroregjimnaz2017
GJUHË ITALIANE (Niveli B2)matura-shteteroregjimnaz2017
GJUHË GREKE (Niveli B2)matura-shteteroregjimnaz2017
GJUHË GJERMANE (Niveli B1)matura-shteteroregjimnaz2017
GJUHË FRËNGE (Niveli B1)matura-shteteroregjimnaz2017
GJUHË ANGLEZE (Niveli B1)matura-shteteroregjimnaz2017
GJEOGRAFI BËRTHAMËmatura-shteteroregjimnaz2017
FIZIKË BËRTHAMËmatura-shteteroregjimnaz2017
EKONOMI E THELLUARmatura-shteteroregjimnaz2017
BIOLOGJI E THELLUARmatura-shteteroregjimnaz2017
TEKNOLOGJI E THELLUARmatura-shteteroregjimnaz2017
SOCIOLOGJImatura-shteteroregjimnaz2017
PSIKOLOGJImatura-shteteroregjimnaz2017
MATEMATIKA E THELLUARmatura-shteteroregjimnaz2017
MATEMATIKA BËRTHAMË, GJIMNAZI GJUHESORmatura-shteteroregjimnaz2017
KIMI E THELLUARmatura-shteteroregjimnaz2017
HISTORI MUZIKEmatura-shteteroregjimnaz2017
HISTORI BËRTHAMËmatura-shteteroregjimnaz2017
HISTORI ARTImatura-shteteroregjimnaz2017
GJUHË SPANJOLLE (Niveli B2)matura-shteteroregjimnaz2017
GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI 2matura-shteteroregjimnaz2017
GJUHË ITALIANE (Niveli B1)matura-shteteroregjimnaz2017
GJUHË GJERMANE (Niveli B2)matura-shteteroregjimnaz2017
GJUHË FRËNGE (Niveli B2matura-shteteroregjimnaz2017
GJUHË ANGLEZE (Niveli B2)matura-shteteroregjimnaz2017
GJEOGRAFI E THELLUARmatura-shteteroregjimnaz2017
FIZIKË E THELLUARmatura-shteteroregjimnaz2017
FILOZOFImatura-shteteroregjimnaz2017
EKONOMI E BËRTHAMËmatura-shteteroregjimnaz2017
BIOLOGJI BËRTHAMËmatura-shteteroregjimnaz2017
Matematikë (per Gjimnazin me orientim gjuhësor)matura-shteteroregjimnaz2012
Teknologji e thelluarmatura-shteteroregjimnaz2012
Matematikë (Shkollat e Mesme Artistike)matura-shteteroregjimnaz2012
Fizikë (e thelluar)matura-shteteroregjimnaz2012
Teknologji (bërthamë)matura-shteteroregjimnaz2012
Sociologjimatura-shteteroregjimnaz2012
Psikologjimatura-shteteroregjimnaz2012
Matematika (bërthamë, provim i detyruar)matura-shteteroregjimnaz2012
Kimi (e thelluar)matura-shteteroregjimnaz2012
Italisht (gjuhë e huaj e dytë)matura-shteteroregjimnaz2012
Histori (e thelluar)matura-shteteroregjimnaz2012
Histori baletimatura-shteteroregjimnaz2012
Histori muzikematura-shteteroregjimnaz2012
Gjuhë shqipe dhe letërsi (bërthame, provim i detyruar)matura-shteteroregjimnaz2012
Gjeografi (e thelluar)matura-shteteroregjimnaz2012
Frengjisht (gjuhë e huaj e dytë)matura-shteteroregjimnaz2012
Filozofimatura-shteteroregjimnaz2012
Ekonomi (bërthamë)matura-shteteroregjimnaz2012
Biologji (bërthamë)matura-shteteroregjimnaz2012
Anglisht (gjuha e huaj e parë)matura-shteteroregjimnaz2012
Trashëgimi kulturorematura-shteteroregjimnaz2012
Shkenca e tokesmatura-shteteroregjimnaz2012
Gjuhë shqipe dhe letërsi (Shkollat e Mesme Artistike)matura-shteteroregjimnaz2012
Fizike (bërthamë)matura-shteteroregjimnaz2012
Spanjishtmatura-shteteroregjimnaz2012
Qytetarimatura-shteteroregjimnaz2012
Matematika (e thelluar)matura-shteteroregjimnaz2012
Letërsi (e thelluar)matura-shteteroregjimnaz2012
Kimi (bërthamë)matura-shteteroregjimnaz2012
Italisht (gjuha e huaj e parë)matura-shteteroregjimnaz2012
Histori (bërthamë)matura-shteteroregjimnaz2012
Histori artimatura-shteteroregjimnaz2012
Harmonimatura-shteteroregjimnaz2012
Gjermanishtmatura-shteteroregjimnaz2012
Gjeografi (bërthamë)matura-shteteroregjimnaz2012
Frengjisht (gjuha e huaj e parë)matura-shteteroregjimnaz2012
Ekonomi (e thelluar)matura-shteteroregjimnaz2012
Biologji (e thelluar)matura-shteteroregjimnaz2012
Anglisht (gjuhe e huaj e dytë)matura-shteteroregjimnaz2012
Anatomi artistikematura-shteteroregjimnaz2012
Matematikëmatura-shteteroreshkollat-me-drejtim-te-orientuar-gjuhesor2021-2022
Gjuhë shqipe dhe letërsimatura-shteteroreshkollat-me-drejtim-te-orientuar-gjuhesor2021-2022
Gjuhë e huajmatura-shteteroreshkollat-me-drejtim-te-orientuar-gjuhesor2021-2022
Matematikëmatura-shteteroreshkollat-me-drejtim-te-orientuar-sportive-artistike2021-2022
Histori muzikematura-shteteroreshkollat-me-drejtim-te-orientuar-sportive-artistike2021-2022
Histori baletimatura-shteteroreshkollat-me-drejtim-te-orientuar-sportive-artistike2021-2022
Histori artimatura-shteteroreshkollat-me-drejtim-te-orientuar-sportive-artistike2021-2022
Gjuhë shqipe dhe letërsimatura-shteteroreshkollat-me-drejtim-te-orientuar-sportive-artistike2021-2022
Gjuhë e huajmatura-shteteroreshkollat-me-drejtim-te-orientuar-sportive-artistike2021-2022
Matematikëmatura-shteterorearsimi-profesional2021-2022
Gjuhë shqipe dhe letërsimatura-shteterorearsimi-profesional2021-2022
Gjuhë e huajmatura-shteterorearsimi-profesional2021-2022
Ekonomi Bërthamëmatura-shteteroregjimnaz2021-2022
Qytetari – Psikologjimatura-shteteroregjimnaz2021-2022
Matematikëmatura-shteteroregjimnaz2021-2022
Kimimatura-shteteroregjimnaz2021-2022
Historimatura-shteteroregjimnaz2021-2022
Gjuhë shqipe dhe letërsimatura-shteteroregjimnaz2021-2022
Gjuhë e huajmatura-shteteroregjimnaz2021-2022
Gjeografimatura-shteteroregjimnaz2021-2022
Fizikëmatura-shteteroregjimnaz2021-2022
Filozofi-Sociologjimatura-shteteroregjimnaz2021-2022
Biologjimatura-shteteroregjimnaz2021-2022
Gjuhë shqipeprovimi-kombetar-i-arsimit-baze-pkabprogramet-orientuese-per-provimet-e-lirimit2018-2019
Gjuhë e huajprovimi-kombetar-i-arsimit-baze-pkabprogramet-orientuese-per-provimet-e-lirimit2018-2019
Matematikëprovimi-kombetar-i-arsimit-baze-pkabprogramet-orientuese-per-provimet-e-lirimit2018-2019
Gjuhë e huaj (pilot) (Gjuhë angleze, frënge, gjermane dhe italiane)provimi-kombetar-i-arsimit-baze-pkabprogramet-orientuese-per-provimet-e-lirimit2018
Matematikë (pilot)provimi-kombetar-i-arsimit-baze-pkabprogramet-orientuese-per-provimet-e-lirimit2018
Gjuhë shqipe (pilot)provimi-kombetar-i-arsimit-baze-pkabprogramet-orientuese-per-provimet-e-lirimit2018
Gjuhë frëngeprovimi-kombetar-i-arsimit-baze-pkabprogramet-orientuese-per-provimet-e-lirimit2018
Gjuhë italianeprovimi-kombetar-i-arsimit-baze-pkabprogramet-orientuese-per-provimet-e-lirimit2018
Gjuhë gjermaneprovimi-kombetar-i-arsimit-baze-pkabprogramet-orientuese-per-provimet-e-lirimit2018
Gjuhë anglezeprovimi-kombetar-i-arsimit-baze-pkabprogramet-orientuese-per-provimet-e-lirimit2018
Matematikëprovimi-kombetar-i-arsimit-baze-pkabprogramet-orientuese-per-provimet-e-lirimit2018
Gjuhë shqipeprovimi-kombetar-i-arsimit-baze-pkabprogramet-orientuese-per-provimet-e-lirimit2018
Matematikëprovimi-kombetar-i-arsimit-baze-pkabprogramet-orientuese-per-provimet-e-lirimit2014
Gjuhë Shqipeprovimi-kombetar-i-arsimit-baze-pkabprogramet-orientuese-per-provimet-e-lirimit2014
Matematikëprovimi-kombetar-i-arsimit-baze-pkabprogramet-orientuese-per-provimin-kombetar-te-arsimit-baze-pkab2020-2026
Gjuhë shqipeprovimi-kombetar-i-arsimit-baze-pkabprogramet-orientuese-per-provimin-kombetar-te-arsimit-baze-pkab2020-2024
Gjuhë e huajprovimi-kombetar-i-arsimit-baze-pkabprogramet-orientuese-per-provimin-kombetar-te-arsimit-baze-pkab2020-2022
Programi orientuesvleresimi-i-arritjeve-te-nxenesve-te-arsimit-fillor-vanafvleresimi-i-arritjeve-te-nxenesve-te-arsimit-fillor-vanaf2021-2022
TIKprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-ne-institucionet-e-ekzekutimit-te-vendimeve-penale-per-te-mitur-programet-vi-ixklasa-vi-ix
Qytetariprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-ne-institucionet-e-ekzekutimit-te-vendimeve-penale-per-te-mitur-programet-vi-ixklasa-vi-ix
Muzikëprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-ne-institucionet-e-ekzekutimit-te-vendimeve-penale-per-te-mitur-programet-vi-ixklasa-vi-ix
Matematikëprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-ne-institucionet-e-ekzekutimit-te-vendimeve-penale-per-te-mitur-programet-vi-ixklasa-vi-ix
Kimiprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-ne-institucionet-e-ekzekutimit-te-vendimeve-penale-per-te-mitur-programet-vi-ixklasa-vi-ix
Historiprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-ne-institucionet-e-ekzekutimit-te-vendimeve-penale-per-te-mitur-programet-vi-ixklasa-vi-ix
Gjuhë e shqipeprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-ne-institucionet-e-ekzekutimit-te-vendimeve-penale-per-te-mitur-programet-vi-ixklasa-vi-ix
Gjuhë e huajprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-ne-institucionet-e-ekzekutimit-te-vendimeve-penale-per-te-mitur-programet-vi-ixklasa-vi-ix
Gjeografiprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-ne-institucionet-e-ekzekutimit-te-vendimeve-penale-per-te-mitur-programet-vi-ixklasa-vi-ix
Fizikëprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-ne-institucionet-e-ekzekutimit-te-vendimeve-penale-per-te-mitur-programet-vi-ixklasa-vi-ix
Biologjiprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-ne-institucionet-e-ekzekutimit-te-vendimeve-penale-per-te-mitur-programet-vi-ixklasa-vi-ix
Art pamorprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-ne-institucionet-e-ekzekutimit-te-vendimeve-penale-per-te-mitur-programet-vi-ixklasa-vi-ix
Aftësim teknologjik praktikprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-ne-institucionet-e-ekzekutimit-te-vendimeve-penale-per-te-mitur-programet-vi-ixklasa-vi-ix
TIKprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-ne-institucionet-e-ekzekutimit-te-vendimeve-penale-per-te-mitur-programet-i-vklasa-i
Qytetariprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-ne-institucionet-e-ekzekutimit-te-vendimeve-penale-per-te-mitur-programet-i-vklasa-i
Muzikëprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-ne-institucionet-e-ekzekutimit-te-vendimeve-penale-per-te-mitur-programet-i-vklasa-i
Matematikëprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-ne-institucionet-e-ekzekutimit-te-vendimeve-penale-per-te-mitur-programet-i-vklasa-i
Historiprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-ne-institucionet-e-ekzekutimit-te-vendimeve-penale-per-te-mitur-programet-i-vklasa-i
Gjuhë shqipeprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-ne-institucionet-e-ekzekutimit-te-vendimeve-penale-per-te-mitur-programet-i-vklasa-i
Gjuhë e huajprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-ne-institucionet-e-ekzekutimit-te-vendimeve-penale-per-te-mitur-programet-i-vklasa-i
Dituri natyreprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-ne-institucionet-e-ekzekutimit-te-vendimeve-penale-per-te-mitur-programet-i-vklasa-i
Art pamorprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-ne-institucionet-e-ekzekutimit-te-vendimeve-penale-per-te-mitur-programet-i-vklasa-i
Aftësim teknologjik praktikprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-ne-institucionet-e-ekzekutimit-te-vendimeve-penale-per-te-mitur-programet-i-vklasa-i
Gjeografi VI-IXprograme-te-tjera-te-arsimit-bazeme-kohe-te-pjesshme-programet-vi-ixklasa-i
IZHAprograme-te-tjera-te-arsimit-bazeme-kohe-te-pjesshme-programet-i-vklasa-i
TIKprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-e-ngujuar-programet-i-vklasa-vi-ix
Qytetariprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-e-ngujuar-programet-i-vklasa-vi-ix
Muzikëprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-e-ngujuar-programet-i-vklasa-vi-ix
Matematikëprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-e-ngujuar-programet-i-vklasa-vi-ix
Kimiprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-e-ngujuar-programet-i-vklasa-vi-ix
Historiprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-e-ngujuar-programet-i-vklasa-vi-ix
Gjuhë e huajprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-e-ngujuar-programet-i-vklasa-vi-ix
Gjuhë shqipeprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-e-ngujuar-programet-i-vklasa-vi-ix
Gjeografiprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-e-ngujuar-programet-i-vklasa-vi-ix
Fizikëprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-e-ngujuar-programet-i-vklasa-vi-ix
Biologjiprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-e-ngujuar-programet-i-vklasa-vi-ix
Art pamorprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-e-ngujuar-programet-i-vklasa-vi-ix
Aftësim teknologjik praktikprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-e-ngujuar-programet-i-vklasa-vi-ix
TIKprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-e-ngujuar-programet-i-vklasa-i-v
Qytetariprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-e-ngujuar-programet-i-vklasa-i-v
Muzikëprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-e-ngujuar-programet-i-vklasa-i-v
Matematikëprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-e-ngujuar-programet-i-vklasa-i-v
Historiprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-e-ngujuar-programet-i-vklasa-i-v
Gjuhë e huajprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-e-ngujuar-programet-i-vklasa-i-v
Gjuhë shqipeprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-e-ngujuar-programet-i-vklasa-i-v
Dituri natyreprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-e-ngujuar-programet-i-vklasa-i-v
Art pamorprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-e-ngujuar-programet-i-vklasa-i-v
Aftësim teknologjik praktikprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-e-ngujuar-programet-i-vklasa-i-v
Matematikëprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-e-shansit-te-dyteklasa-vi-ix
Kimiprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-e-shansit-te-dyteklasa-vi-ix
Informatikëprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-e-shansit-te-dyteklasa-vi-ix
Historiprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-e-shansit-te-dyteklasa-vi-ix
Gjuhë shqipeprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-e-shansit-te-dyteklasa-vi-ix
Gjeografiprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-e-shansit-te-dyteklasa-vi-ix
Fizikëprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-e-shansit-te-dyteklasa-vi-ix
Edukim muzikorprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-e-shansit-te-dyteklasa-vi-ix
Edukim fizikprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-e-shansit-te-dyteklasa-vi-ix
Edukim figurativprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-e-shansit-te-dyteklasa-vi-ix
Edukatë shoqëroreprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-e-shansit-te-dyteklasa-vi-ix
Biologjiprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-e-shansit-te-dyteklasa-vi-ix
Matematikëprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-e-shansit-te-dyteklasa-i-v
Historiprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-e-shansit-te-dyteklasa-i-v
Edukim muzikorprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-e-shansit-te-dyteklasa-i-v
Edukim fizikprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-e-shansit-te-dyteklasa-i-v
Edukim figurativprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-e-shansit-te-dyteklasa-i-v
Edukata shoqëroreprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-e-shansit-te-dyteklasa-i-v
Dituri natyreprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-e-shansit-te-dyteklasa-i-v
Aftësim teknologjikprograme-te-tjera-te-arsimit-bazefemijet-e-shansit-te-dyteklasa-i-v
Filozofiarsimi-profesionalstruktura-bllok-4-vjecareklasa-xiii
Historiarsimi-profesionalstruktura-bllok-4-vjecareklasa-xiii
Fizikëarsimi-profesionalstruktura-bllok-4-vjecareklasa-xiii
Biologjiarsimi-profesionalstruktura-bllok-4-vjecareklasa-xiii
Gjuhë e huaj e dytëarsimi-profesionalstruktura-bllok-4-vjecareklasa-xiii
Gjuhë e huaj e parëarsimi-profesionalstruktura-bllok-4-vjecareklasa-xiii
TIKarsimi-profesionalstruktura-bllok-4-vjecareklasa-xiii
Matematikëarsimi-profesionalstruktura-bllok-4-vjecareklasa-xiii
Letërsiarsimi-profesionalstruktura-bllok-4-vjecareklasa-xiii
Gjuhë shqipearsimi-profesionalstruktura-bllok-4-vjecareklasa-xiii
Kimiarsimi-profesionalstruktura-bllok-4-vjecareklasa-xii
Gjeografiarsimi-profesionalstruktura-bllok-4-vjecareklasa-xii
Biologjiarsimi-profesionalstruktura-bllok-4-vjecareklasa-xii
Edukim fizik, sporte dhe shëndetarsimi-profesionalstruktura-bllok-4-vjecareklasa-xii
Matematikëarsimi-profesionalstruktura-bllok-4-vjecareklasa-xii
Gjuhë e huaj e dytëarsimi-profesionalstruktura-bllok-4-vjecareklasa-xii
Gjuhë e huaj e parëarsimi-profesionalstruktura-bllok-4-vjecareklasa-xii
Letërsiarsimi-profesionalstruktura-bllok-4-vjecareklasa-xii
Gjuhë shqipearsimi-profesionalstruktura-bllok-4-vjecareklasa-xii
Letërsiarsimi-profesionalstruktura-bllok-4-vjecareklasa-xi
Matematikëarsimi-profesionalstruktura-bllok-4-vjecareklasa-xi
Gjuhë shqipearsimi-profesionalstruktura-bllok-4-vjecareklasa-xi
Edukim fizik, sporte dhe shëndetarsimi-profesionalstruktura-bllok-4-vjecareklasa-xi
Historiarsimi-profesionalstruktura-bllok-4-vjecareklasa-xi
Kimiarsimi-profesionalstruktura-bllok-4-vjecareklasa-xi
Gjuhë e huaj e dytëarsimi-profesionalstruktura-bllok-4-vjecareklasa-xi
Gjuhë e huaj e parëarsimi-profesionalstruktura-bllok-4-vjecareklasa-xi
Kimiarsimi-profesionalstruktura-bllok-4-vjecareklasa-x
Matematikëarsimi-profesionalstruktura-bllok-4-vjecareklasa-x
Gjuhë e huaj e dytëarsimi-profesionalstruktura-bllok-4-vjecareklasa-x
Gjuhë e huaj e parëarsimi-profesionalstruktura-bllok-4-vjecareklasa-x
Gjeografiarsimi-profesionalstruktura-bllok-4-vjecareklasa-x
Qytetariarsimi-profesionalstruktura-bllok-4-vjecareklasa-x
Edukim fizik, sporte dhe shëndetarsimi-profesionalstruktura-bllok-4-vjecareklasa-x
Fizikëarsimi-profesionalstruktura-bllok-4-vjecareklasa-x
Gjuhë shqipearsimi-profesionalstruktura-bllok-4-vjecareklasa-x
Letërsiarsimi-profesionalstruktura-bllok-4-vjecareklasa-x
TIKarsimi-profesionalstruktura-bllok-4-vjecareklasa-x
Filozofiarsimi-profesionalstruktura-22klasa-xiii
Historiarsimi-profesionalstruktura-22klasa-xiii
Fizikëarsimi-profesionalstruktura-22klasa-xiii
Biologjiarsimi-profesionalstruktura-22klasa-xiii
TIKarsimi-profesionalstruktura-22klasa-xiii
Gjuhë e huaj e dytëarsimi-profesionalstruktura-22klasa-xiii
Gjuhë e huaj e parëarsimi-profesionalstruktura-22klasa-xiii
Matematikëarsimi-profesionalstruktura-22klasa-xiii
Gjuhë shqipearsimi-profesionalstruktura-22klasa-xiii
Letërsiarsimi-profesionalstruktura-22klasa-xiii
TIKarsimi-profesionalstruktura-22klasa-xii
Historiarsimi-profesionalstruktura-22klasa-xii
Gjeografiarsimi-profesionalstruktura-22klasa-xii
Edukim fizik, sporte dhe shëndetarsimi-profesionalstruktura-22klasa-xii
Matematikëarsimi-profesionalstruktura-22klasa-xii
Gjuhë e huaj e dytëarsimi-profesionalstruktura-22klasa-xii
Gjuhë e huaj e parëarsimi-profesionalstruktura-22klasa-xii
Letërsiarsimi-profesionalstruktura-22klasa-xii
Gjuhë shqipearsimi-profesionalstruktura-22klasa-xii
Matematikëarsimi-profesionalstruktura-22klasa-xi
Letërsiarsimi-profesionalstruktura-22klasa-xi
Gjuhë shqipearsimi-profesionalstruktura-22klasa-xi
Edukim fizik, sporte dhe shëndetarsimi-profesionalstruktura-22klasa-xi
Historiarsimi-profesionalstruktura-22klasa-xi
Kimiarsimi-profesionalstruktura-22klasa-xi
Gjuhë e huaj e dytëarsimi-profesionalstruktura-22klasa-xi
Gjuhë e huaj e parëarsimi-profesionalstruktura-22klasa-xi
Matematikëarsimi-profesionalstruktura-22klasa-x
Qytetariarsimi-profesionalstruktura-22klasa-x
Gjuhë e huaj e parëarsimi-profesionalstruktura-22klasa-x
Gjuhë e huaj e dytëarsimi-profesionalstruktura-22klasa-x
Gjeografiarsimi-profesionalstruktura-22klasa-x
Fizikëarsimi-profesionalstruktura-22klasa-x
Edukim fizik, sporte dhe shëndetiarsimi-profesionalstruktura-22klasa-x
Letërsiarsimi-profesionalstruktura-22klasa-x
Kimiarsimi-profesionalstruktura-22klasa-x
Gjuhë shqipearsimi-profesionalstruktura-22klasa-x
Filozofiarsimi-profesionalstruktura-211klasa-xiii
TIKarsimi-profesionalstruktura-211klasa-xiii
Gjuhë e huaj e dytëarsimi-profesionalstruktura-211klasa-xiii
Gjuhë e huaj e parëarsimi-profesionalstruktura-211klasa-xiii
Matematikëarsimi-profesionalstruktura-211klasa-xiii
Letërsiarsimi-profesionalstruktura-211klasa-xiii
Historiarsimi-profesionalstruktura-211klasa-xiii
Gjuhë shqipearsimi-profesionalstruktura-211klasa-xiii
Gjeografiarsimi-profesionalstruktura-211klasa-xiii
Fizikëarsimi-profesionalstruktura-211klasa-xiii
Biologjiarsimi-profesionalstruktura-211klasa-xiii
Edukim fizik, sporte dhe shëndetarsimi-profesionalstruktura-211klasa-xii
TIKarsimi-profesionalstruktura-211klasa-xii
Matematikëarsimi-profesionalstruktura-211klasa-xii
Gjuhë e huaj dytëarsimi-profesionalstruktura-211klasa-xii
Gjuhë e huaj e parëarsimi-profesionalstruktura-211klasa-xii
Letërsiarsimi-profesionalstruktura-211klasa-xii
Gjuhë shqipearsimi-profesionalstruktura-211klasa-xii
Edukim fizik, sporte dhe shëndetarsimi-profesionalstruktura-211klasa-xi
Historiarsimi-profesionalstruktura-211klasa-xi
Kimiarsimi-profesionalstruktura-211klasa-xi
Gjuhë e huaj dytëarsimi-profesionalstruktura-211klasa-xi
Gjuhë e huaj parëarsimi-profesionalstruktura-211klasa-xi
Matematikëarsimi-profesionalstruktura-211klasa-xi
Letërsiarsimi-profesionalstruktura-211klasa-xi
Gjuhë shqipearsimi-profesionalstruktura-211klasa-xi
Edukim fizik, sporte dhe shëndetarsimi-profesionalstruktura-211klasa-x
Fizikëarsimi-profesionalstruktura-211klasa-x
TIKarsimi-profesionalstruktura-211klasa-x
Letërsiarsimi-profesionalstruktura-211klasa-x
Gjuhë e huaj e dytëarsimi-profesionalstruktura-211klasa-x
Gjuhë e huaj e parëarsimi-profesionalstruktura-211klasa-x
Qytetariarsimi-profesionalstruktura-211klasa-x
Gjeografiarsimi-profesionalstruktura-211klasa-x
Matematikëarsimi-profesionalstruktura-211klasa-x
Gjuhë shqipearsimi-profesionalstruktura-211klasa-x
Letërsishkollat-me-drejtim-te-orientuarsportive-shkolla-loro-boriciklasa-xii
Gjuhë e huajshkollat-me-drejtim-te-orientuarsportive-shkolla-loro-boriciklasa-xii
Gjuhë shqipeshkollat-me-drejtim-te-orientuarsportive-shkolla-loro-boriciklasa-xii
Matematikëshkollat-me-drejtim-te-orientuarsportive-shkolla-loro-boriciklasa-xii
Gjeografishkollat-me-drejtim-te-orientuarsportive-shkolla-loro-boriciklasa-xi
TIKshkollat-me-drejtim-te-orientuarsportive-shkolla-loro-boriciklasa-xi
Historishkollat-me-drejtim-te-orientuarsportive-shkolla-loro-boriciklasa-xi
Biologjishkollat-me-drejtim-te-orientuarsportive-shkolla-loro-boriciklasa-xi
Fizikëshkollat-me-drejtim-te-orientuarsportive-shkolla-loro-boriciklasa-xi
Matematikëshkollat-me-drejtim-te-orientuarsportive-shkolla-loro-boriciklasa-xi
Gjuhë e huaj e parëshkollat-me-drejtim-te-orientuarsportive-shkolla-loro-boriciklasa-xi
Letërsishkollat-me-drejtim-te-orientuarsportive-shkolla-loro-boriciklasa-xi
Gjuhë shqipeshkollat-me-drejtim-te-orientuarsportive-shkolla-loro-boriciklasa-xi
Biologjishkollat-me-drejtim-te-orientuarsportive-shkolla-loro-boriciklasa-x
Historishkollat-me-drejtim-te-orientuarsportive-shkolla-loro-boriciklasa-x
Gjuhë shqipeshkollat-me-drejtim-te-orientuarsportive-shkolla-loro-boriciklasa-x
Gjuhë e huaj e parëshkollat-me-drejtim-te-orientuarsportive-shkolla-loro-boriciklasa-x
Gjeografishkollat-me-drejtim-te-orientuarsportive-shkolla-loro-boriciklasa-x
Fizikë