Përshkrimi

 1. Sektori i burimeve njerëzore
 2. Sektori i financës

 Detyrat kryesore

 1. përgjigjet për të gjithë veprimtaritë mbështetëse të ASCAP me qëllim plotësimin e misionit të saj;
 2. menaxhon burimet njerëzore të institucionit, mban kontakte me DAP-in;
 3. zhvillon, përgatit dhe zbaton në përputhje të plotë me ligjin dhe rregullat e prokurimit publik të gjitha procedurat e prokurimit dhe ndjek zbatimin e kontratave për prokurimet;
 4. menaxhon problemet juridike që lidhen me institucionin;
 5. menaxhon çështjet financiare të institucionit;
 6. menaxhon problemet e IT dhe funksionimin e faqes zyrtare të institucionit;
 7. menaxhon çështje të protokollit dhe arkivit;
 8. koncepton të gjitha aktet administrative dhe shkresa të ndryshme që nxirren nga ASCAP;
 9. mbledh dhe përpunon të dhënat ekonomike që duhen për hartimin e buxhetit vjetor për ta paraqitur për miratim brenda afatit të caktuar në organet përkatëse;
 10. përgatit projektin për detajimin e përdorimin e fondeve financiare, të cilin me një relacion shpjegues ia paraqet për miratim Drejtorit të ASCAP;
 11. kryen veprimet për punonjësit që ndërpresin marrëdhëniet e punës dhe merr masa për sistemimin e pajisjeve dhe mjeteve që ata kanë pasur në përdorim;
 12. kujdeset për miradministrimin e pasurive të ASCAP dhe kryen inventarët në përputhje me rregullat për mjetet e punës që kanë në përdorim punonjësit, si dhe kryen kontrollin e magazinës;
 13. llogarit dhe kryen pagesat për shpenzimet e udhëtimit, dietat, shpërblimet e punonjësve, dhe të pagesave të tjera në institucion në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi;
 14. kryen rakordimin me degën e thesarit për shpenzimet e institucionit;
 15. kryen veprimet përkatëse për likuidimin e të gjitha detyrimeve financiare brenda dhe jashtë institucionit;
 16. rakordon në fund të çdo muaji me magazinën për veprimet e hyrje-daljeve;
 17. nxjerr bilancin e institucionit të plotësuar me anekset përkatëse, ku pasqyron të gjithë aktivitetin ekonomik dhe financiar të institucionit;
 18. mban kontabilitetin duke pasqyruar në librat e llogarisë veprimtarinë financiare të institucionit në përputhje me rregullat e caktuara në planin kontabël dhe në ligjin përkatës;
 19. kryen edhe detyra të tjera të veçanta të parashikuara ose jo në këtë rregullore, por të ngarkuara nga drejtori i ASCAP që lidhen me natyrën e punës së kësaj drejtorie, por që nuk bien në kundërshtim me rregullat e ligjet në fuqi.