Art Pamor

Teatër

Arsim Fillor

Gjuhë e huaj

Matematikë

Gjuhë Shqipe

Histori

Qytetari

Gjeografi

Biologji

Fizikë

TIK