• UDHËZUES
  • KURRIKULA
  • PROGRAME
  • NJOFTIME

Klasat e profilizuara sportive

Bibloteka – Mësues • Portali “Mësues për Shqipërinë” Mësues për Shqipërinë 2015 Mësues për Shqipërinë 2016 Mësues për Shqipërinë 2017-2018 “Mësues për Shqipërinë” 2019 “Mësues për Shqipërinë” 2020 Mësues për Shqipërinë...

Historiku

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar, ASCAP, është institucion i ri, i krijuar si institucion publik, në varësi të Ministrit të Arsimit dhe Sportit, mbi bazën e Institutit të Kurrikulave dhe Trajnimit në mars të vitit 2010, por zanafilla e këtij institucioni, me atribute ekspertimi, këshillimi dhe studimi në arsim, nis shumë më herët, që nga viti 1965.... Lexo më shumë...

Misioni

Misioni i ASCAP është të garantojë performancën e sistemit të arsimit parauniversitar dhe cilësinë e arsimimit parauniversitar publik dhe privat në përputhje me qasjen e kurrikulës së bazuar në zhvillimin e kompetencave. Lexo më shumë...

Vlerat

  • Profesionalizmi
  • Prirja drejt se rese e progresives
  • Cilesia
  • Bashkepunimi...

Lexo më shumë...