Misioni i kesaj drejtorie eshte te zhvilloje pune kerkimore-studimore, te zhvilloje kurrikula te arsimit parauniversitar dhe te ofroje ekspertize e keshillim per institucionet arsimore te te gjitha niveleve. Gjithashtu, kjo drejtori eshte e ngarkuar edhe me objektivin e zhvillimit dhe ofrimit te programeve dhe standardeve ne fushen e zhvillimit profesional te personelit arsimor.