Drejtoria E Kurrikulës, Standardeve Dhe Kualifikimit

Misioni i kesaj drejtorie eshte te zhvilloje pune kerkimore-studimore, te zhvilloje kurrikula te arsimit parauniversitar dhe te ofroje ekspertize e keshillim per institucionet arsimore te te gjitha niveleve. Gjithashtu, kjo drejtori eshte e ngarkuar edhe me objektivin e zhvillimit dhe ofrimit te programeve dhe standardeve ne fushen e zhvillimit profesional te personelit arsimor.

Drejtoria e Metodologjise dhe Teknologjise ne Mesimdhenie

Misioni i kesaj drejtorie eshte te kryeje vleresime dhe kerkime, si edhe te formuloje rekomandime per nje zbatim me te mire te metodologjive aktive dhe TIK-ut ne mesimdhenie dhe mesimnxenie.

Drejtoria e Zhvillimit te Politikave te Arsimit

Misioni i kesaj drejtorie eshte t’u ofroje Ministrise se Arsimit dhe Shkences dhe institucioneve arsimore te te gjitha niveleve, ekspertize dhe keshillim me nivel te larte profesional ne fushen e politikave arsimore, mbeshtetur ne rezultatet e punes kerkimore-studimore dhe praktikes se arsimit.