Misioni i kesaj drejtorie eshte t’u ofroje Ministrise se Arsimit dhe Shkences dhe institucioneve arsimore te te gjitha niveleve, ekspertize dhe keshillim me nivel te larte profesional ne fushen e politikave arsimore, mbeshtetur ne rezultatet e punes kerkimore-studimore dhe praktikes se arsimit.